DANIŞMANLIK VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

Şirketlerin, Finansal bilgi sisteminin çıktıları ve işletmelerin aynası olan finansal tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterler olduğınu düşünen GMD,   bu alanda firmalara,  danışmanlık ve Raporlama desteği verir.Kurumlara özel amaçlı bilirkişilik raporları hizmeti sunar. İade hakkı doğuran işlemlere ait (İhracat İşlemleri, İhraç kayıtlı Teslimler, Yatırım Teşvik iadeleri, Tevkifatlı İşlemler, İndirimli orana tabi işlermler v.b.) hizmetleri sunar.  Firmaların ihtiyaç duyduğu ( Sermaye Arttırımı ve tespit raporları , Ana sözleşme değişiklikleri, TTK ya göre hazırlanması gereken yöntim kurulu faaliyet raporu v.b) raporları hazırlar.

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde finansal tabloların amacı üç madde halinde ifade edilmektedir.

Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak,

Gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak,

Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi  sağlamak.

Finansal Tablolar Analizi:

Finansal tabloda yer alan tutarların çarpma, bölme, toplama gibi matematiksel işlemleri  analiz edilmesiyle; değişik yüzdeler, tutarlar veya oranların hesaplanmasıdır. Muhasebe mesleğinden olmayanlarda finansal analizin matematiksel işlemlerden oluşan bu kısmını rahatça hesaplayabilirler.

 

Mali Analiz Sonuçlarıyla İlgilenenler

İşletme yönetimi
Ortaklar veya ortak olmayı düşünenler
Kredi veren kuruluşlar
Kamu kurumları
Kamuoyu
Sendikalar
Finansal Tabloların Yorumlanması ise analiz sonucunda elde edilen değişik yüzdeler, tutarlar ve oranların ne anlama geldiğinin gerekçelen ile birlikte ortaya konulması ve elde edilen bulgulara göre bir sonuca ulaşılmasıdır. Finansal tabloların yorumlanabilmesi İçin iyi bir muhasebe bilgisi ile birlikte yorum yeteneğinin de olması gereklidir.

Finansal tablolar analizinde önemli olan işletmenin temel ekonomik ve finansal durumu ile faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Finansal Tabloların analiz edilmesindeki temel amaç işletmelerin finansal tablolarından hareketle dört temel durum olarak bilinen :

 İşletmenin Likidite Durumu
 İşletmenin Faaliyet Etkinliği (Verimlilik) Durumu
 İşletmenin Finansal (Mali) Durumu
 İşletmenin Karlılık Durumu
hakkında bulgulara ulaşarak, bu bulgulardan hareketle yorumların yapılması ye sözkonusu durumlara ilişkin olumlu ve olumsuz yönlerin saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir

Her bir sevkiyat sistemimizde tarih ve statüler ile izlenmekte, analiz edilmekte ve sonrasında parametrik olarak müşterilerimizin istek ve gereksinimleri doğrultusunda raporlanabilmektedir.

KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) adı altında dönemsel bazda sunduğumuz raporlar ile tedarik zinciri içerisinde tedarikçi, imalatçı, taşıyıcı gibi çeşitli paydaşların performansı ölçülebilmektedir.

Bu metodolojinin müşterilerimize faydası nedir?

Bu metodolojiyi benimseyerek, müşterilerimize toplam görünürlük, doğru operasyonel planlama, hatasız işlemler, ölçülebilir hizmet kalitesi gibi önemli katma değerler sağlayarak tedarik süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına katkıda bulunduğumuza inanıyoruz.

Raporlama  (Tüm raporlar SAP ve ORACLE uyumludur)

Süre Sonu Belge Raporu

• İmza Sirküleriniz

• Vekaletnameler

• Taahhütnameler

OKSB Raporu

• Yurtiçi firmaların OKSB bilgileri dolu olan ve süresi yaklaşanları otomatik olarak mail gönderilir..

Bilindiği üzere, KDV uygulamasında iade hakkı;

- Tam istisna kapsamındaki işlemlerden,

- KDV Tevkifatına tabi işlemlerden,

- İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden, Kaynaklanmaktadır. Bu işlem türlerine göre yapılacak iade usul ve esasları, tebliğin ayrı bölümlerinde açıklanmış ve tevsik uygulaması sadece tam istisna kapsamındaki işlemler için öngörülmüştür. Buna göre, iade hakkı doğuran işlem mahiyetinde olsa bile, iade talep edilmediği sürece, KDV Tevkifatına tabi işlemler ile indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerin tevsikine gerek bulunmamaktadır. Ancak istisna kapsamında işlemde bulunan mükellefler, bu işlemle ilgili olarak;

- KDV iadesi talebinde bulunurlarsa, işlemlerini iadeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edeceklerdir.

- İade edilecek vergi ortaya çıkmakla birlikte, bu vergiyi iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla gidermeyi tercih etmeleri halinde (bu konuda beyannamede herhangi bir bildirim ya da kayıtta bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın), işlemleri açıklanan şekilde tevsik edeceklerdir.

- Tam istisna kapsamında işlemi olmakla birlikte beyannamede ödenecek verginin ortaya çıkması halinde de istisna konusu işlemin tevsik edilmesi gerekebilecektir. Çünkü bu durumda da anılan işlemler nedeniyle yüklenilen vergiler indirim konusu yapılmış yani indirim yoluyla giderilmiş olmaktadır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda da istisna uygulanmak suretiyle, beyan edilen KDV matrahı azaltıldığı için, İdarenin işlemin tevsikini isteme ihtimalinin bulunduğunu da hatırlatmak isteriz.

- İade hakkı doğurmayan yani kısmi istisna kapsamında bulunan işlem yapan mükelleflerin ise anılan işlemleri tevsik etmelerinin gerektiği konusunda Tebliğde bir düzenleme ve açıklama bulunmamaktadır. Bulunmaması da doğaldır. Çünkü söz konusu işlemleri yapanlar, bu işlemler nedeniyle yüklendikleri vergileri indirim konusu yapamadıkları ya da yaptılarsa düzeltmeleri gerektiği için, bu mükelleflerin uyguladıkları istisnayı tevsik etmelerine de gerek bulunmamaktadır.

UFRS Raporlama Nedir ?

International Financial Reporting Standarts (IFRS); Türkçe anlamı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'dır. Kısaltılmışı UFRS dir. UFRS; çeşitli ülkelerde yer alan şirketlerin birbirlerinin mali tablolarını karşılaştırabilmesine olanak tanıyan ve performans ölçen sistem olarak bilinmektedir.

Sermaye şirketlerinde uygulanmak üzere hazırlanmış olan UFRS uygulamasıyla birlikte farklı ülkelerde yatırımları olan şirketler, nerede olursa olsunlar yatırımlarını takip edebilecek, mali tablolarını kolayca yorumlayabileceklerdir. Öte yandan UFRS'ye göre raporlama yapanlar da ortak dil kullanıyor olmanın avantajı ile her ülke için ayrı bir raporlama standardı ile uğraşmayacak ve yatırımcılara daha açık ve sağlıklı bir görüş sunabileceklerdir.  

TFRS Nedir ?

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamınca bazı firmaların finans ve muhasebe ilişkin tablolarına standartlar getirildi. Bunların ne olduğuna ve nasıl uygulanacağına dair çerçeve ise, Türkiye Finansal Raporlama Standartları Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelikle çizildi. Bu yönetmelik kapsamında, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda tespit edilen firmaların hem finans hem de muhasebeye ilişkin mali tablolarını nasıl global ölçülere uygun hale getireceklerine dair kriterler belirlendi.

Bilirkişilik hizmeti, bilim, teknik, ekonomik genel verilerini adli olgularda neden, niçin, sebep sonuç gibi illiyet bağları konulardan isteneni, mahallinde ya da dosya üzerinde inceleme yaparak hukuki sorunların çözümüne yardımcı olan hizmetlerdir. ... Ekspertiz; eksper, bilirkişi tarafından yapılan inceleme.

1. Danışma Kurulunun sekretarya hizmetini yürütmek.

2. Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit etmek.

3. Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri belirlemek.

4. Bilirkişilerin, görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri belirlemek.

5. Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeleri ve hazırlayacağı raporların standardını belirlemek.

6. Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterliliklerini dikkate alarak bilirkişilik temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

7. Bilirkişilerin denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

8. Bilirkişiliğe kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek.

9. Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesini belirlemek ve her yıl güncellemek.

10. Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısını belirlemek.

11. Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikleri belirlemek.

12. Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin temel ve alt uzmanlık alanları ile yetki çevrelerini belirlemek.

13. Bilirkişiliğe kabul şartları bakımından 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde aranan asgari çalışma süresini, temel ve alt uzmanlık alanlarına göre artırmak.

14. Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlamak.

15. Görev alanına giren konularda bilim komisyonları veya çalışma grupları oluşturmak.

16. Bilirkişilikle ilgili uygulamaları izlemek, sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.

17. Bilirkişilik alanında her türlü istatistiki veriyi toplamak ve bu alana ilişkin planlamaları yapmak.

18.Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Nasıl yardım edebiliriz?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri güvenilir ve gelişmiş iş süreçlerine odaklanan şirketler için uçtan uca çözümler sunmaktadır. Bununla birlikte bu sistemlerden beklenen katma değerin hızlı, doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, etkin bir proje yönetim yaklaşımını gerektirmektedir.

Sistem implementasyonu için süreçlerin eksiksiz kurgulanması, doğru tedarikçilerin seçimi, proje kaynaklarının ve risklerin takibi kritiktir. ERP yatırımınızdan beklediğiniz faydayı elde edebilmenize engel olabilecek finansal, operasyonel, teknik ve uyumluluk risklerini ve zorluklarını anlıyor, uluslarası kabul görmüş proje yönetimi metodolojimiz ve en iyi endüstri uygulamaları tecrübemizle size özel çözümler sunuyoruz.

Tasfiye Değeri Yöntemi

Yeniden Yapma Değeri Yöntemi

İşleyen Teşebbüs Değeri Yöntemi

İndirgenmiş Nakit Akımları (Net Bugünkü Değer) Yöntemi

Nakit Akımlarının muhasebe hesap kalemleriyle bulunması

Emsal Değeri Yöntemi

Net Aktif Değeri Yöntemi

Piyasa Değeri – Defter Değeri Yöntemi

Ekspertiz Değeri Yöntemi

Amortize Edilmiş Yenileme Değeri (Yeniden Değerlenen Net Aktif Yöntemi)

Temettü Verimi Yöntemi

Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi

Defter Değeri Yöntemi

Arbitraj Fiyatlama Modeli (Arbitrage Pricing Model-APM)

Fiyat/Kazanç Oranı Yöntemi

Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi

 

 • Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara ve indirimlere ilişkin tasdik raporu

 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na Göre) ve tasdik raporu,

 • Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin tasdik raporu,

 • Sermayeye ilave edilebilecek bilanço kalemlerinin tespitine ilişkin tasdik raporu,

 • Şirket birleşme, bölünme ve nevi değişikliklerinde TTK kapsamındaki tasdik raporları,

 • TÜBİTAK – TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu

 • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarına ait yazılan RTÜK tasdik raporu,

 • Serbest Bölge faaliyet tasdik raporu,

 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait tasdik raporu,

 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve tasdik raporu,

 • Bankalardan talep edilen hesap durumu belgelerine ilişkin tasdik raporu,

 • İthalatçı bilgi formu tasdiki,

 • Yeminli Mali Müşavirlerin yetkili oldukları diğer tasdik raporları.